Over Ons

Bloedprikken

Indien u moet bloedprikken na een bezoek aan de huisarts of voor een controle voor uw chronische aandoening, dan kunt u dit laten doen door de doktersassistente. U maakt hiervoor een afspraak bij de doktersassistente. De doktersassistente zal aangeven of u nuchter moet zijn voor het bloedprikken en of u urine moet inleveren.

Voor het urineonderzoek kunt u een (gratis) potje krijgen van de doktersassistente.

CRP vingerprik (snel)test

Als u een bacteriële ontsteking heeft, dan neem de hoeveelheid CRP (C-reactief proteïne) binnen 6-8 uur flink toe in uw bloed. De doktersassistente kan daarom voorafgaand aan uw bezoek bij de huisarts een CRP-meting uitvoeren.

Een belangrijk voordeel voor de patiënt is het minder vaak onterecht voorschrijven van antibiotica, waardoor antibioticaresistentie wordt tegengegaan.

Chirurgische ingrepen/ plaatsen IUD

Voor chirurgische ingrepen en andere behandelingen zoals het plaatsen van een IUD (spiraaltje) of hormoonstaafjes willen wij u graag eerst op het spreekuur van de huisarts zien.

Wij kunnen dan informatie en uitleg geven over de behandeling/ingreep en direct een planning maken wanneer dit kan worden uitgevoerd.

De huisartsen hebben ruime ervaring in het uitvoeren van deze kleine chirurgische ingrepen. Deze kleine chirurgische ingrepen kunnen een verwijzing naar het ziekenhuis voorkomen en worden vergoed door uw basisverzekering.

Thuismetingen / telemonitoring

In overleg met de huisarts of praktijkondersteuner kunt u een bloeddrukmeter thuis krijgen, waarbij u uw bloeddruk thuis kunt monitoren.

De huisarts of praktijkondersteuner zal met u afspreken hoe u de metingen kunt doorsturen naar de praktijk. Wij bieden de mogelijkheid om de metingen via Uw Zorg Online door te geven, ook indien u uw eigen bloeddrukmeter gebruikt.

Dit geldt tevens voor het doorsturen van foto’s of afbeeldingen. Wij verzoeken u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de UwZorgonline mogelijkheden binnen de praktijk.

Urineonderzoek

Als u klachten heeft van een blaasontsteking, niersteen of als controle van zulke aandoeningen, kan de huisarts of doktersassistente een urineonderzoek doen.

Bij de doktersassistente krijgt u opvangmateriaal (potje). Meestal wordt gevraagd om ochtendurine: de eerste urine ’s morgens. Deze is het langste in de blaas gebleven en geeft zo veel informatie.

U kunt de urine inleveren aan de balie.

Het is belangrijk dat wij weten waarom u de urine brengt. Daarom vragen wij u behalve de urine ook om de informatie over uw klachten. Brengt iemand anders uw urine naar de praktijk, zorg dan dat deze persoon uw klachten kent.

Wij verzoeken u dan ook om het formulier aan de balie in te vullen en samen met uw urine in te leveren.

Rijbewijskeuring of andere medische keuring

Soms is het noodzakelijk dat een arts aanvullende informatie geeft op een formulier voor bijvoorbeeld rijbewijskeuring of andere medische keuringen. 

Helaas kunt u bij uw eigen huisarts niet terecht voor een medische verklaring.

Dit is conform de richtlijnen van de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen. Het KNMG adviseert huisartsen als volgt: als behandeld huisarts mag je geen medische verklaringen leggen over eigen patiënten.

Wij verwijzen u dan ook naar regelzorg voor deze service.

Landelijk Schakelpunt (LSP / Volgjezorg)

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. U kunt dan terechtkomen bij een andere zorgverlener dan uw huisarts. Het is belangrijk dat deze zorgverlener over uw actuele medische gegevens beschikt, zodat u de juiste zorg krijgt.

Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor een snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen hulpverleners, zoals huisartsen(-post), apotheek, spoedeisende hulp en specialist in het ziekenhuis of andere zorginstelling.

Wij mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Daarbij mogen andere zorgverleners uw gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling.

Uw keuze JA of NEE registreert uw huisarts in uw medisch dossier. Uw toestemming (zowel een JA of een NEE) kunt u op 3 manieren regelen:

> Regel het online op Volgjezorg

> Lever een ingevuld toestemmingsformulier in bij de doktersassistente of in de brievenbus van de huisartsenpraktijk

> Zeg het, in persoon, tegen uw huisarts (doktersassistente of praktijkondersteuner)

Ketenzorgprogramma's (diabetes, COPD, CVRM)

Het werk als huisarts is in de afgelopen jaren in vele opzichten veranderd. Steeds meer mensen met chronische ziekten zoals diabetes, COPD, astma en hart- en vaatziekten worden vaak niet meer in het ziekenhuis gecontroleerd door de specialist.

De huisarts heeft deze taken op zich genomen om deze zorg dichtbij u thuis te kunnen leveren. In samenwerking met DrechtDokters wordt deze zorg georganiseerd.

Voor deze zorg zijn verschillende ketens opgericht. In deze keten van zorg kunt u te maken krijgen met meer mensen dan alleen uw huisarts. Denk aan Janneke, Tineke of Ronella, maar ook uw thuiszorg. Zij allen dragen bij aan uw zorg.

Diabetes (suikerziekte)

Suikerziekte is een aandoening waarbij u niet voldoende suiker op kunt nemen uit uw bloed door een tekort aan insuline of dat uw insuline niet goed meer werkt. Hierdoor is het suikergehalte in het bloed te hoog. Dit geeft risico op schade aan uw hart- en/of bloedvaten, ogen, huid en andere organen.

Om deze schade te voorkomen volgt u de controles binnen het ketenzorgprogramma diabetes.

> 2 tot 4 controles per jaar (bij de doktersassistente, praktijkondersteuner en/of huisarts)
> 1 x per jaar voetcontrole

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease / Chronische longziekten) en/of astma

COPD en astma zijn aandoeningen van de longen waarbij medicatie nodig is om voldoende werking van de longen te krijgen.

Bij COPD is dit een geval van veroudering van de longen of schade van buitenaf. (roken, luchtweginfecties). Bij astma gaat het vaak om een overerving in de familie of door bepaalde allergieën.

Bij chronische longziekten (COPD) en/of astma moet controle plaatsvinden op uw longfunctie en het gebruik van uw medicijnen. Met name betreft dit de inhalatiemedicatie die u gebruikt. Middels longfunctiemetingen en afspraken op het COPD spreekuur bij Tineke of Janneke wordt uw longziekte zo goed mogelijk begeleid.

CVRM (Cardio Vasculair Risico Management)

In de ketenzorg CVRM wordt gekeken naar uw risico op hart- en vaatziekten.

Hierbij moet u denken aan controles van de hartslag, bloeddruk, suiker, cholesterol en andere factoren die bijdragen aan een verhoogd risico.

Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen het voorkomen van aandoeningen (primair CVRM) of het voorkomen van herhaling (secundair CVRM) als u al een hart- en vaatziekte heeft. Hierbij moet u denken aan een hartinfarct, herseninfarct of andere hart- en vaatziekte.

Minimaal 1 x per jaar krijgt u een controle op het CVRM spreekuur en wordt bloed geprikt. Deze controles vinden vaak plaats nadat de specialist u uit controle heeft ontslagen.

Zorg voor (kwetsbare) ouderen

De meeste ouderen zijn goed in staat om eigen regie te voeren over hun leven en daarmee hun zelfstandigheid te behouden.

Een deel van de ouderen lukt dat niet, zij hebben een wankel evenwicht in hun gezondheid. Als er iest mis gaat, bijvoorbeeld een val of een infectie, leidt dat vaak tot een opeenvolging van complicaties.

Juist omdat veel ouderen tot op hoge leeftijd thuis blijven wonen, blijft de zorg vaak bij de huisarts en de wijkzorg. Daarom is samenwerking met familie, verpleging, thuiszorg, specialist ouderenzorg, mantelzorgers en welzijnspartners belangrijk.

Met name als u ouder en mogelijk meer kwetsbaar wordt, is het belangrijk dat uw huisarts en andere zorgverleners op de hoogte zijn van wat u wel wilt en wat niet.

Binnen onze praktijk is dokter van der Vlist gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen.

Naast de huisartsen bezoeken ook de praktijkondersteuners Janneke en Tineke de meest kwetsbare ouderen en samen met de huisartsen, wijkverpleging en specialist ouderengeneeskunde leveren we zorg op maat.

GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)

Psychische en/of psychosociale klachten komen veel voor. Denk hierbij aan stress, werk-, relatie- en/of opvoedingsproblemen. Maar ook aandoeningen zoals een angststoornis, depressie, burn-out, verslaving of een eetstoornis.

Bij geestelijke of emotionele klachten kunt u terecht bij Jolanda, onze praktijkondersteuner GGZ. Zij is gespecialiseerd in het verlenen van zorg aan patiënten met lichte tot matige psychische en/of psychosociale klachten.

Aan de hand van een intakegesprek inventariseert de praktijkondersteuner GGZ uw klachten en/of problemen.

Aan de gesprekken met de praktijkondersteuner GGZ zijn geen extra kosten verbonden.

Opleiden

Leren in de praktijk is een belangrijk onderdeel van elke opleiding. Regelmatig begeleiden onze medewerkers een stagiaire doktersassistente of praktijkondersteuner

De huisartsen werken mee aan het opleiden van coassisten vanuit het Erasmus MC. 

De coassistent heeft zelfstandig contact met de patiënt, uiteraard onder supervisie van de huisarts. Dit betekent dat de coassistent altijd zijn of haar bevindingen met de huisarts bespreekt en soms ook samen met de huisarts de patiënt onderzoekt.